1970s

1970s

  • Y. M. Aleksandrov, A. D. Krivospitskii, and M. N. Yakimenko. Roentgenolithography in synchrotron radiation beams. Uspekhi Fizicheskikh Nauk, 128(1):180–181, 1979.
  • Y. M. Aleksandrov, M. G. Kozlov, V. N. Makhov, R. V. Fedorchuk, and M. N. Yakimenko. Device for study on absorption-spectra in 100-900 a wavelength region. Optika I Spektroskopiya, 45(1):178–181, 1978.
  • O. P. Aleshkoozhevskii, E. G. Bessonov, and M. N. Yakimenko. 3rd conference on synchrotron radiation. Soviet Atomic Energy, 45(2):847–848, 1978.
  • V. A. Murashova, G. S. Pashchenko, T. I. Syreishchikova, and M. N. Yakimenko. Compton-effect with relativistic electrons on perpendicular collision of interacting beams. Zhurnal Eksperimentalnoi I Teoreticheskoi Fiziki, 75(4):1181–1186, 1978.
  • M. I. Blagov, A. A. Komar, V. A. Murashova, T. I. Syreishchikova, Y. Y. Telnov, and M. N. Yakimenko. Search for short-lived light penetrating particles. Soviet Journal of Nuclear Physics-Ussr, 21(2):158–161, 1975.